ZAKRES USŁUG

KANCELARIA PRAWNICZA

Kancelaria adwokacka może prowadzić sprawy na każdym etapie postępowania, nie wyłączając sporządzenia i wnoszenia pism wszczynających postępowanie, zażaleń, apelacji, kasacji, wniosków o wznowienie postępowania, skarg o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia. Proponujemy zastępstwo procesowe. Prowadzimy obsługę prawną przedsiębiorstw. Występujemy z wnioskami prawnymi.

SPRAWY CYWILNE

 • Reprezentowanie przed sądem w sprawach o zapłatę.
 • Dochodzenie roszczeń odszkodowawczych, renty  oraz zadośćuczynienia z tytułu wypadków komunikacyjnych, wypadków przy pracy, błędów w sztuce lekarskiej przed firmami ubezpieczeniowymi oraz w postępowaniu sądowym.
 • Dochodzenie roszczeń związanych z ochroną własności i posiadania w tym np. zniesienia współwłasności, wzajemne rozliczenia z tytułu posiadania, zarząd rzeczą wspólną, eksmisje z gruntów i budynków, ochrona naruszonego posiadania.
 • Rozgraniczenia i zasiedzenia nieruchomości.
 • Ochrona dóbr osobistych.
 • Inne.

Library

 

SPRAWY GOSPODARCZE

 • Reprezentowanie przedsiębiorców w sporach sądowych.
 • Mediacja.
 • Zakładanie spółek.
 • Likwidacja spółek.
 • Inne.

SPRAWY SPADKOWE

 • Reprezentowanie w sprawach o separację lub rozwód,
 • Ugodowy lub sądowy podział majątku po ustaniu wspólności małżeńskiej,
 • Dochodzenie należności alimentacyjnych,
 • Ustalanie/zaprzeczanie ojcostwa,
 • Określanie władzy rodzicielskiej/opieki/kontaktów rodziców i dzieci,
 • Inne.

SPRAWY WYKROCZENIOWE

 • Obrona obwinionego w postępowaniu przygotowawczym i sądowym,
 • Pomoc pokrzywdzonemu w postępowaniu sądowym ,
 • Inne.

 

SPRAWY KARNE WYKONAWCZE

Składanie wniosków oraz reprezentacja w sprawach o:

 • Odroczenie wykonania kary,
 • Przerwę w odbywaniu kary,
 • Warunkowe przedterminowe zwolnienie,
 • Rozłożenie orzeczonych kar pieniężnych i kosztów na raty,
 • Inne.

KSIĘGI WIECZYSTE

 • Składanie wniosków o założenie księgi wieczystej,
 • Zmiany treści wpisów w księgach wieczystych,
 • Analiza dokumentów ksiąg wieczystych,
 • Inne.

OPINIE PRAWNE

Do zakresu naszych usług prawnych zaliczamy także sporządzanie opinii prawnych. Przyglądając się każdej sprawie, kompleksowo opracowujemy pod względem prawnym konkretny stan faktyczny. Opisujemy możliwe rozwiązania i zaznaczamy ich wagę w danej sprawie.